کاردرمانی در سکته مغزی

بعد از سکته مغزی، کاردرمانی به تسهیل و تقویت کنترل حرکتی اندام تحتانی  و عملکرد دست افرادی که نیم تنه بالایی آنها تحت تاثیر سکته قرار گرفته، کمک می‌کند؛  کاردرمانی در سکته مغزی برای به حداکثر رساندن توانایی به عهده گرفتن کارهای شخصی و خود مراقبتی و انجام دادن کارها و وظایف خانوادگی خانوادگی مفید ...