کودک در حال کاردرمانی

کاردرمانی

تعریف: کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع.کاردرمانی کرج  طبق تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا در سال ۱۹۸۱؛ کاردرمانی علم استفاده از فعالیت‌های هدفمند در اف...
mirror therapy

بررسي تأثير آئينه درماني بر عملكرد دست بيماران مبتلا به آسيب هاي ارتوپديك

آئينه درماني به عنوان روشي كه بر پايه كاركرد سيستم عصبي مركزي استوار است. سبب ايجاد توهمي از داشتن دو اندام سالم براي بيمار ميگردد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين تأثير آئينه درماني برعملكرد دست بيماران مبتلا به آسيب دامنه حركتي فعال (اكتيو) پس از آسيب هاي ارتوپديك بود. روش كار: در يك كارآزمايي باليني...