اوتیسم موسیقی درمانی

کودکان اوتیسم با سطح عملکردي پایین داراي مشکلاتی چون نقص در تعاملات اجتماعی و مهارتهاي ارتباطی، پردازش حسی و نیز اختلال در عملکردهاي حرکتی و تعادلی هستند. فعالیت‌هاي موسیقایی یک راهکار درمانی مؤثر براي کنترل برخی از مشکلات اصلی این گروه است. مطالعه حاضر براي اولین بار تأثیر فعالیت‌هاي حرکتی همراه با موسیقی را بر عملکرد تعادلی کودکان 14-7 ساله مبتلا به اوتیسم با سطح عملکرد پایین مورد بررسی قرار داده است.

چگونگی انجام مطالعه:

در مطالعه‌ای که روی 22 کودك 14 -7 ساله مبتلا به اوتیسم با سطح عملکردي پایین شرکت داشتند که به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مداخلات شامل تمرینات حرکتی همراه با موسیقی براي گروه آزمایش و همان تمرینات بدون موسیقی در گروه کنترل بود.

موسیقی درمانی

نتایج:

نتایج آزمون آماري نشان داد که اثر مداخلات بر گروه‌هاي مورد مطالعه به‌طور معنادار متفاوت است گرچه در هر دو گروه بهبودي در عملکرد تعادل مشاهده شد اما بیشترین تفاوت در نمرات تعادل بین دو گروه، بعد ازجلسه بیست و چهارم مداخله مشاهده شد‌ بدین معنا که میزان بهبودي در گروه آزمایش بیشتر بود.

فعالیت‌هاي حرکتی همراه با موسیقی موجب تسریع بهبود عملکرد تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم با سطح عملکردي پایین می‌شود.

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تمرینات حرکتی موسیقایی می‌تواند بر بهبودي تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم با سطح عملکردي پایین مؤثر باشد. این امر به دنبال عملکرد متقابل در سیستم لیمبیک و یکپارچگی حسی-حرکتی عقده‌هاي قاعدهاي و نواحی قشري- پیشانی به دست آمده و با افزایش انگیزه و همکاري کودکان در اجراي تمرینات، منجر به تقویت مهارت‌هاي حرکتی از طریق افزایش درك ریتم، افزایش سرعت پاسخ‌دهی به محرکات شنوایی و در نهایت تطابق عملکردي در حرکات بدن می‌گردد.

 

5 دیدگاه برای “تأثیر فعالیتهاي حرکتی موسیقایی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اوتیسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.