تفاوت کودکان اوتیسمی و بیش فعال

تفاوت بین اوتیسم و بیش فعالی چیست؟

تفاوت بین اوتیسم و بیش فعالی بسیار زیاد است، اما یک فرد می‌تواند هر دو شرایط را با هم داشته باشد. بیش فعالی و اوتیسم اختلالات عصبی، رشدی جداگانه‌ای هستند که می‌توانند علائم مشترکی داشته باشند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های اوتیسم و بیش فعالی در کودکان می‌پردازیم. همچنین بررسی می‌کنیم که آیا بین...
کودک بیش فعال ADHD

درمان یکپارچگی حسی بر کودکان بیش فعال

مقدمه: اختلال نقص توجه و بیش فعالی (Attention Deficit Hyper activity Disorder :ADHD)   با بیش فعالی ADHD بی توجهی، و تکانشگری نامتناسب رشدي مشخص میشود که می- تواند باعث درجات متفاوتی از مشکل در عملکردهاي روزانه شود . میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیشفعالی بین 3 تا 6 درصد در کودکان دبستانی است. بیش...