اختلال تلفظ

اختلال تلفظ

اختلال تلفظ یا تلفظ بد زمانی تشخیص داده می‌شود که کودک در تلفظ کلمات و بیان درست آن‌ها مشکل دارد. کودکان به طور معمول تک واجی صحبت می‌کنند؛ واج‌هایی که کودک از آن‌ها برای بیان کلمات استفاده می‌کند. آن‌ها ممکن است کلمات بزرگسالان را طوری تکرار کنند که شبیه به آن‌ها باشد اما تغییرات کوچکی […...