روی پنجه راه رفتن

نوک پنجه راه رفتن

کودکی که در همه مراحل راه رفتن روی انگشتان پا راه می رود پاشنه پا در تماس با زمین نمیباشد. اغلب کودکان در سن 12 تا 15 ماهگی راه می روند و در حدود 24 ماهگی کودک باید با پای صاف روی زمین راه برود. این عارضه زمانی که کودک تازه شروع به راه رفتن میکند نرمال […]...
کودک بیش فعال ADHD

درمان یکپارچگی حسی بر کودکان بیش فعال

مقدمه: اختلال نقص توجه و بیش فعالی (Attention Deficit Hyper activity Disorder :ADHD)   با بیش فعالی ADHD بی توجهی، و تکانشگری نامتناسب رشدي مشخص میشود که می- تواند باعث درجات متفاوتی از مشکل در عملکردهاي روزانه شود . میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیشفعالی بین 3 تا 6 درصد در کودکان دبستانی است.&nbs...
mirror therapy

بررسي تأثير آئينه درماني بر عملكرد دست بيماران مبتلا به آسيب هاي ارتوپديك

آئينه درماني به عنوان روشي كه بر پايه كاركرد سيستم عصبي مركزي استوار است. سبب ايجاد توهمي از داشتن دو اندام سالم براي بيمار ميگردد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين تأثير آئينه درماني برعملكرد دست بيماران مبتلا به آسيب دامنه حركتي فعال (اكتيو) پس از آسيب هاي ارتوپديك بود. روش كار: در يك كارآزمايي باليني...
اوتیسم موسیقی درمانی

تأثیر فعالیتهاي حرکتی موسیقایی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اوتیسم

بررسی ارتباط موسیقی و عملکرد اوتیسم: کودکان اوتیسم با سطح عملکردي پایین داراي مشکلاتی چون نقص در تعاملات اجتماعی و مهارتهاي ارتباطی، پردازش حسی و نیز اختلال در عملکردهاي حرکتی و تعادلی هستند. فعالیتهاي موسیقایی یک راهکار درمانی مؤثر براي کنترل برخی از مشکلات اصلی این گروه است. مطالعه حاضر براي او...